Bar-Rakib’in ilk yazıtı Zençirli’de (Türkiye) 1891’de bulundu. Metin, Sam ̓al kralı Bar-Rakib tarafından inşa edilen yeni kraliyet sarayını süsleyen bir taş üzerine (yüksek 1.31 m; geniş 0.62 m.) oyulmuştu. Metinde, ikincisi ilk önce Sam Levent’in eski kralının oğlu olarak Panammu’nun (1-115), meşruluğunu iddia eden Asur Kralına (III. Tiglathpileser) sadakatini protesto eder. Son satırlarda yeni saray binası kutlanır (ll. 15-20). Bu dönemde anıtsal Aramice yazının, Aramca yazı ile onun Fenike prototipleri arasında belirgin bir farka yol açan harf formlarının aşamalı gelişimi başlar.